Sex with Bhabhi Marathi Story

ही मित्र आणि मैत्रिणिनो. नमस्कार. माझ नाव रवि सुरे. मी मुंबई ला राहतो. माझ वय 23 वर्ष न मी सॉफ्टवेर इंजिनियर कंप्लीट करुन जॉब करतोय. मी तुम्हाला माझी एक गोष्ट शेर करणर आहे ज्याची सुरूवात गेल्या वर्षीचा माय मधे झळी. तेवा मी इंजिनियरिंग चा फाइनल एअर ला होतो. माझा शेजारी एक उ.प.म्ढली फॅमिळल्य राहत होती. त्या फॅमिली मधे एक 30 एअर ची रेणुका भाभी न तिचा एक 5 एअर चा मुलगा भारत राहतात. भाभी चे जॉब निंमीताणे डेल्ही ला राहतात. आणि त्यांची महिन्याला एकदा त्रि फेरी हवायची. भाभी दिसायला खूप सुंदर,गोरी,न सेक्सी होती. ती उप ची असल्या मुळे नेहमी मेक उप करुन रहायसी. तिचे ओठ खूप लाल होते. आणि तिचे स्टॅन खूप मोठे होते..
भाभी तिचा मुलाला मधे मधे दूध पाजट असे..तेवा क्धी क्धी तिचा निपल् चे दर्शन हवायचे.तिचे निपल् म्स्त गुलाबी न भरीव मोठे दिसायचे. मी तिला झवयसा खूप विचार क्रायसो. रात्री झोपण्या अगोद्र तिचा नावाने मूठ मारुन झॉपायसो. प्न आता टिचसोब्त राहिल्या सिवय क्रमत न्स..भाभी शेजारी राहत असल्यामुळे ती नेहमी आमचा घरी न मी तिचा घरी जाचो. माझा घरात आई न मी असे त्यामुळे मी भाभी सॉब्त खूप’क्लोज़ होतो. तिचा मुलाला मी खूप खेळवट असे त्यामुळे मी भाभी व चान्स सुधा मरायसो. भाभी तिचा मुलाल मझसोब्त दूडू पाजत असे. त्यामुळे म्ला प्न भाभी चे दूध पयासी इकचा झळी होती… आसास एक डिवस मी घरी कॉलेज म्धून दुपारी ल्वकर आलो..आई बेडरूम मधे झोपली होती . दुपारचे 2 वाजले होते…
मी घरी आल्यामुळे भाभी प्न तिमेपस करण्यासाठी मझा घरात आली..भाभी डिवस भर एकटी असल्यामुळे दुपारी आमचा घरी येत असे. ज्सी भाभी मझा घरात आली तसा मी तिचा कुशीत असलेल्या मुलाला घेट्ल न मुलाला घेताना भाभी चा स्टॅनला सुधा स्पर्श केल. तिचे बूब खूप दुधणे भरीव वाटत होते. खूप वेळ खेळून झल्यावर भारत ला भूक लागली न भाभी भारत ला दूध पाजू लागली..भाभी चे गुलाबी निपल् पाहताना म्ला खूप भारी सेक्सी वाटत होत. मी त्व ळावल न म्ग भाभी त्व पाहु लागली .
मी सोफा व जौन झोपून भाभी चा निपल् ला चोरून पाहु लागलो . निपल् पाहता पाहता मी मझा नुनु हळूच वरुन हाताने प्रेस कर्ट होतो. दूध पाजून झल्यावर भारत शांत पने झोपून गेला भाभी नेहमी सॅडी घालट असे न रात्री झोपटाना गाउन घालट असे. थोड्या वेळाने त्व पाहता पाहता भाभी प्न झोपून गेली. मी बेडरूम मधे जौन पाहील त्र आई शांत झोपली होती. मी हलूच भाभी ज्वल आलो न तिचा चेहरया कडे पाहु लागलो..ती खूप गोरी होती न तिचे लाल भडक ओठ फून मझा नुनु आता खूप उत्तेजित झला होता . मी जेवा तिचा स्टनाकडे पहिले तेवा मझा नुनु आणखी उत्तेजित झला कर्ण भाभी दूध पज्ल्याणंतर ब्लाउस च बटन लावायला विसरली होती….
मझा डोळ्यापुढे तिचे भरीव स्टॅन ब्रा चा बाहेर येत होते..भाभी ने रेड कलर ची ब्रा घातली होती त्यामुळे तिचे स्टॅन खूप आकर्षित कर्ट होतो..अस वाटत होत की आसास भाभी स्टॅन उघड करुन निपल् चॉकुन टाकु प्न मी कंट्रोल कर्ट होतो कर्ण आई घरात असल्यामुळे खूप हळुस सर्व कर्ट होतो…आत्ात मी भाभी चा पोटावर पाहील त्र भाभीची बेमबी खूप सेक्सी वाटत होती अस वाटत होत की तिचा बेमबी मधे कॅड्बेरी भरून चॉकुन खावी…म्ग मी भाभी चा गांदीकडे पाहील …भाभीची गांड खूप भरीव न मोठी होती. मी मझा नुनु बाहेर कढळ न हलूच तिचा गांडीवर फिरवू लागलो…भाभी खूप गाढ झोपेत होती…तिचा स्वस आत बाहेर होताना तिचे स्टॅन व खाली होत असे..हे सर्व पाहून मी हलूच भाभी चा गाणदीला माझ नुनु प्रेस केल..म्ला खूप छान वाटत होत. अस कर्ट कर्ट म्ला झोप क्धी लागली समजल्स नाही..
प्न मझा नुनु पंत्य बाहेर होता. थोडा वेळाने जाग आली तेवा पाहील त्र भाभी ज्वल नवती न मझा नुनु प्न तसास बाहेर होता. मी पटकन आत पंत्य मधे टाकून बेडरूम मधे गेलो त्र आई अजुन झोपली होती. भाभी झॅलेला प्रकार समजला होता ती आईला काही सांगेन ह्या भीतीने मी भाभी चा घरात गेलो त्र भारत अजुन झोपला होता न भाभी किचन मधे टी बञवट होती. मी किचन मधे गेलो न भाभीला सॉरी म्हणू लागलो. भाभी खूप चांगली होती तिने म्ला पटकन माफ केल. प्न म्ला भाभी ला झवायच होत. मी म्हणालो” भाभी तुम बहूत आकची हो, ई लव यू भाभी. /मै तुमसे बहूत प्यार कर्ट हु” प्न भाभी म्हणाली” नाही रवि, मै शादी शुद हु, और भारत भी है, मै तुमसे प्यार नाही क्र स्कती.” प्न मी हार मरणार नवटो …मी भाभी ला जोरात मिती मारली न म्हणालो” भाभी तुम्हारे बिना मै नाही रेह सकता , नाही तो मै स्यूयिसाइड क्र लुंगा” एवढ बोलल्यावर भाभी लगेस बोलली”नाही रवि, ऐसा मत क्रो मै भी तुमसे बहूत प्यार करटी हु, तुम्हारे साइवा याहा मेरा कोई नाही है, मेरे हुसबुंद डेल्ही मे राहते है और वाहा रांदीयो के सात छुडाई कर्ते’ है. आज से मै तुम्हे आपणा ब्ना लुंगी रवि ई लव यू ” अस बोलून तिने प्न म्ला घट्ट मिती मारली.
आम्ही दोघ किचन- मधे होतो. तिने म्ला मिती मारल्यावर मझा ळवडा खूप उठला होता तसा मी तिला उचलून भाभीचा बेडरूम मधे घेऊन गेलो…भारत हॉल मधे अजुन झोपेत होता . मी वेळ वाया जौ ना देता भाभी चा अंगवर आलो. मी माझी पंत काढून भाभी स्मोर नग्न झॅलो म्ला नग्न पाहून भाभी खूप लाजली. म्ग मी माझ नुनु भाभीचा तोंदवर ओठवर फिरवल न भाभीला तोंडात घ्यायला संगितल. भाभी ने तोंडात घेट्ल न म्स्त मझा नुनु लोलल्यपोप सारखी चोकू लागली म्ला खूप भारी वाटत होत मी म्हणालो ”भाभी तुम मेरी जान हो, और जोर से चूच लो भाभी” भाभी म्हणाली” रवि मुझे भाभी मत कहना..मै तुम्हारी रेणू हु रवि.” अस बोलून ती मझा ळवडा आणखी जोरात चोकू लागली..हे सर्व कर्ट कर्ट मी भाभी ला कपडे काढून नागदी केली…आता भाभी मझा स्मोर पूर्ण नग्न होती. मी कस्सकण भाभी ला भाभी ला मिती मारली न तिला बेडवर झोपवळ..आता भाभी चे स्टॅन मझा डोळ्या स्मोर नाचत होते …मी तिचा स्टॅना व तुटून पडलो…न भाभीचे स्टॅन दाबून चोकू लागलो…
भाभीचा स्तनामदे दूध होत…त्यामुळे तिचे स्टॅन चॉक्थाना गरम गरम दूध सुधा पीट होतो …आता संध्याकाळ होणार होत म्हणून मी जास्त वेळ ना ‘घालवता भाभी चे पाय फकवले त्र तिचे गुलाबी पुसी पाहून मी वेडा झॅलो .मी लगेस भाभीच गुलाबी पुसी वृन जीभ फिरवली…भाभी पूर्ण उत्तेजित झळी होती..तिने मझा डोक्याला पकडून आणखी जोरात प्रेस कर्ट होती. मी तिचा नुनु मधे जीभ घुसवून चतु लागलो. भाभी सिस्कारी भारत होती अयाया अया अया आवाज कर्ट होती ” रवि अब रा नाही जेया रा है…तुम्हारी रेणू को छोड डालो रवि” अस ती सारख म्हणट होती मी वेळ वाया न घालवता माझा ळवडा भाभी चा पुसी मधे जोरात घुसवला त्र भाभी मोठा आवाज काढून बोलली”’ रवि ,छोड मुझे..
तेरी रेणू को प्यार दे….और जोर से छोड रवि मुझे” तिचा आवाज आएकून मी मझा ळवडा आणखी आतमधे घुसवून आत बाहेर कृ लागलो आत बाहेर कर्ताना मी भाभी चा ओठवर किस कर्ट होतो न तिचे स्टॅन सुधा चोक्थ होतो….अस भरपूर वेळ आत बाहेर करुन मी मझा ळवडा भाभी चा तोंडात ठेवला न तिचा तोंदमधेस माझा वीर्य सोडल ….भाभी ने सपूर्ण वीर्य पिऊन चातून पिळ… न म्ग मी भाभी ला ई लव यू रेणू बोलून मझा घरी आलो… न म्ग संध्याकाळ झळी मी फ्रेश झॅलो म्ग आम्ही सर्व मीन्स आई भाभी मी न भारत गार्डन मधे भारत का खेळवायला गेलो….दुपारी केलेला सेक्स म्ला गार्डन मधे खूप आठवत होता….त्र मित्राणो न मैत्रिणिनो माझी स्टोरी क्सी वाटली ते म्ला जरूर रिप्लाइ क्रा रवि45सुरेगमाइल.कॉम व….इक कोणा मुली किवा महिलना सेक्स क्रायचा असें त्र रिप्लाइ क्रा..सेक्यूरिटी माझी असें

Hindi Sex Story

Sex Stories, Hindi Sex Stories, Sex Story, Hindi Sex Story, Indian Sex Story, chudai, desi sex, sex hindi story, Marathi Sex Story, Urdu Sex Story, पढ़िए रोजाना नई सेक्स कहानियां हिंदी में अन्तर्वासना सेक्स और इंडियन हिंदी सेक्स कहानी हॉट और सेक्सी सेक्स कहानी, Sex story, hindi story, sex kahaniyan, chudai ki kahani, sex kahaniya


Online porn video at mobile phone


बुआ को नंगा देखा तो लुकड़ खड़ा हो गयाचुची मे से क्या बहताmosparalimp.rudibali me cudane ki kahaniLADYBOSS.NOKER.SEX.HINDI.STORYhotsexstory.xyz ajnabi ne kali se phool banayaभाई और बहन और माँ बेटा की जुदाई एक साथा sexcनन्द की चूत मे फसा लैंड भाबे न निकला सेक्स स्टोरीhindisex storiesthand se bachne ke liye maa ne kiya Chudai Antrawasna2020 का नया डिजायन का लडकि का घडी दिखाइएbuwa bur motarsaekil land kahani hindiदेवर भाभी पर सायरी पढने वलाहमारे परिवार मे होती है मा बेटे बाप बेटी की चुदाई नॉनवेज सैक्सी कहानीसेकसि लडके आदमी काँल फोन विडिव चुदाई करने वाले लाँज मै औरत को लेजाकर मेरी बहन चुपके चुपके चुदाने जाती हैसेकसि ओपन शाट विडियो मुबाईल पर देकने वालाजाल में फस गयी सेक्स स्टोरीमामीको चोदने का मौका विडियोRistedaro ki kamukta me jabardasti chudai story hindi newहोट सेकसी मदरासी भाभी की चुत चूदकर मुवीमैडम स्टूडेंट से चुदवायासंगीता भाभी ने अपनी सील तुड़वाई हिंदी कहानीmaa ko mama ne shadi me choda sex storyपापा से सेक्स करती हूं क्या सहीकुवारी छोटी बेटी को छोडने बुलाया पापा नेमहिला के चुत में हाथडालने परक्या हेगाbhai bahan nonveg storyलाहान मुलगा हाता नि Xxx करतानामा का इलाज और बहन बनी पत्नी sex storyhotsexstory.xyz ajnabi ne kali se phool banayaxxx हीदी. मघे vdiosantarvasna mom o hindi sex storyhot kahaniyadevar aur bhabhi ki xxx chudai ki hindi kahaniya.comjabar jaste बहन bothroom xxx वीडियोkhani pdneke leye sachciwww मराठी बहिण भाऊ कथा सेकस.comबड़ी-बड़ी चूचियां पति चोदdibali me cudane ki kahani मैने अपनी बीवी को दोस्त चूदाई स्टोरी Maa ki daru peelake bete ne duskarm kiyaछोटि बहन को चोदना सिकाय काहानीsabana tazen ke codai kahaneसास दामाद भाई बहन ओपेन सेकसी बिडीओ हिनदीdibali me cudane ki kahanipti ne bnya rendi sex story/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%81-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A5%8B/गोवा मे चुदाई मौसी कि चुसेक्स कहानि दोस्त कि बिबि ने चोदनेपर मजबुर कियाउत्तर प्रदेश देसी लड़के का गांड मरवाना लगी थीबुर लड पेला पेलि करते है उसका शायरी hotsexstory.xyz ajnabi ne kali se phool banayadibali me cudane ki kahanisarpanch ki beti ki suhagrat hotsexstory.xyzफुद्दी चुटकुलेचुदाई भारी राते गलियों के साथ कहानीसेक्सी आंटी की बस म मज़बूरी में चुदाई स्टोरी'सdibali me cudane ki kahanibhojpurisexykhaniभाभी लाजबाब पतली कमर गाङ चुतdibali me cudane ki kahanihotsexstory.xyz ajnabi ne kali se phool banayarasili jibh chusakar chudai kiचुदाई का चस्काNooveg pela peli chutkuledibali me cudane ki kahaniSex bideeo sex nokaranipapa ne sasur ke mote lambe lund se chudai hindi kahaniछाति BANANAY KA XSAR SAEJxxx chodee bur ka barananasarpanch ki beti ki suhagrat hotsexstory.xyzmom and douther ne javani ki mja leyaसंभोग मराटित कथाdibali me cudane ki kahaniCHOOTMAMAHAHNdibali me cudane ki kahaniनॉनवेज सेक्स स्टोरीhot sexy dadi choot chudai kahani hindimama kamuktaSuhagrat pe pati patni ko chumta hai usake bad ki kahanisayra beti ki chudaiहिन्दी मे गाड मरनेकी बिडीओpati patni ki sexey jokhindichachisexykahanisexstrori hindhichudai kahani bhabhin bahanse chudvayaGails kab chudwane ke liye biyakul hota hiDZUDO63.RU14 sal ki ladki ke boobs ko dabta Khani apni bahu se shadi krke honeymoon me kaske chudayi kiyaकमसिनलड़की चूत कथा